Algemene voorwaarden Dignitas Group

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Dignitas Group als opdrachtnemer aangaat.
1.2 De voorwaarden zijn gebaseerd op de ‘Nederland ICT voorwaarden’, maar ingekort, evenwichtiger en op de specifieke situatie van detachering toegespitst.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt van de hand gewezen.

2. Terbeschikkingstelling (detachering)
2.1 Dignitas Group zal de in de deel- of inzetovereenkomst genoemde medewerker aan opdrachtgever ter beschikking stellen, om onder leiding en toezicht van
opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De resultaten van deze werkzaamheden zijn voor risico van opdrachtgever.
2.2 Als niet schriftelijk anders is overeengekomen, zal de medewerker veertig uur per week tijdens de gebruikelijke werkdagen ter beschikking worden gesteld.
2.3 Opdrachtgever kan de ter beschikking gestelde medewerker slechts inzetten voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden als Dignitas Group daarmee schriftelijk instemt.

3. Medewerker
3.1 Voldoet een medewerker niet (aan de met opdrachtgever overeengekomen vereisten), dan dient opdrachtgever dit schriftelijk aan Dignitas Group te melden binnen één maand na aanvang van de werkzaamheden. Daarna is het uitgangspunt dat de medewerker (wel) voldoet.
3.2 Dignitas Group dient en mag een andere medewerker ter beschikking te stellen als opdrachtgever tijdig schriftelijk meldt dat de medewerker niet voldoet, dan wel ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker.
3.3 Dignitas Group staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet snel genoeg mogelijk is, vervallen de wederzijdse aanspraken op verdere nakoming van de (deel)overeenkomst wat betreft de specifieke medewerker. Betalingsverplichtingen ten aanzien van al verrichte werkzaamheden blijven in stand.

4. Doorlening
Het is opdrachtgever slechts toegestaan de ter beschikking gestelde medewerker aan een derde door te lenen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te zijn, indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

5. Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden
5.1 De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de terbeschikkinggestelde medewerker zijn gelijk aan de bij opdrachtgever gebruikelijke tijden en duur. Opdrachtgever staat er voor in dat de werk- en rusttijden en de arbeidsduur voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.
5.2 Opdrachtgever staat bij Dignitas Group en de ter beschikking gestelde medewerker in voor de nakoming van wet- en regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek en de arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart Dignitas Group tegen eventuele aanspraken (zoals ook van 7:658 BW), wegens de niet nakoming van deze verplichtingen.

6. Tarief en betaling
6.1 Prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW).
6.2 Met betrekking tot de door opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren – voor zover van toepassing, voor akkoord getekende urenbriefjes – en vervolgens de gegevens uit de administratie van Dignitas Group bewijs op, met de mogelijkheid voor opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.
6.3 Partijen staan er voor in dat de beschikking gestelde medewerker ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft als die gelden voor werknemers werkzaam in gelijkwaardige functies in dienst van opdrachtgever. Als op basis daarvan het loon zou moeten worden verhoogd, dan zal het tarief met ingang van het tijdstip van die verhoging met het volledige bedrag daarvan worden vermeerderd en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
6.4 Andere redelijke cq. gebruikelijke loonsverhogingen kunnen aan opdrachtgever worden doorbelast, nadat een terbeschikkingstelling meer dan een half jaar (voort)duurt.
6.5 Verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen (en op de factuur vermelde) betalingscondities. Opschorting en/of verrekening is niet toegestaan.
6.6 Indien opdrachtgever verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is over het openstaande bedrag de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
6.7 Indien opdrachtgever na tweede aanmaning niet betaalt, kan Dignitas Group de vordering uit handen geven, waarna opdrachtgever tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten van 10% van de hoofdsom gehouden is.

7. Overwerkvergoeding en reistijd
7.1 Als de ter beschikking gestelde medewerker op verzoek van opdrachtgever werkt buiten de gebruikelijke werktijden, is opdrachtgever het bij opdrachtgever gebruikelijke overwerktarief verschuldigd, onder toepassing van de afgesproken marge.
7.2 Kosten en reistijd zullen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij Dignitas Group gebruikelijke regels en maatstaven.

8. Aangaan van rechtstreekse arbeidsverhouding
8.1 Als opdrachtgever met een terbeschikking gestelde medewerker rechtstreeks (of via een derde) een arbeidsverhouding wenst aan te gaan, zal dat schriftelijk moeten worden gemeld aan Dignitas Group.
8.2 Indien deze arbeidsverhouding wordt aangegaan binnen een lopende opdracht, of binnen één jaar na afloop daarvan, zal opdrachtgever aan Dignitas Group, ten behoeve van de dekking van overhead, werving- en selectie en opleidingskosten, (aanvullend) een vergoeding van 25-75% van het laatstelijk geldende jaarsalaris van de medewerker verschuldigd zijn, als volgt:
– binnen de looptijd en 3 maanden daarna: 75%;
– 3 tot 6 maanden erna: 50%;
– 6 tot 12 maanden erna : 25%;
Deze vergoeding wordt geacht redelijk te zijn en is ineens en onmiddellijk opeisbaar.
8.3 De op basis van een lopende opdracht overeengekomen bedragen blijven dan ook verschuldigd.

9. Inlenersaansprakelijkheid
Dignitas Group zal zorgen voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en/of omzetbelasting.

10. Duur
10.1 Elke (deel)overeenkomst cq. terbeschikkingstelling wordt aangegaan voor de overeengekomen duur en anders geldt een duur van één jaar.
10.2 De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij schriftelijk vóór het einde van deze periode niet wordt verlengd .

11. Reikwijdte bemiddeling
11.1 Het is Opdrachtgever, inclusief aan haar gelieerde bedrijven, niet toegestaan om binnen twee jaar na beëindiging van de overeenkomst met Dignitas, dan wel binnen twee jaar na voorstellen van een Kandidaat door Dignitas aan Opdrachtgever welke niet tewerkgesteld wordt bij Opdrachtgever, een overeenkomst met de Kandidaat van Dignitas aan te gaan, of deze Kandidaat op enigerlei andere wijze voor Opdrachtgever werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect, al dan niet tegen betaling, tenzij Dignitas daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
11.2 Opdrachtgever staat er voor in dat zij vertrouwelijk met de gegevens van Kandidaten van Dignitas omgaat. Dat houdt tevens in dat Opdrachtgever de gegevens van Kandidaat dan wel zijn/haar kandidatuur uitsluitend gebruikt ten behoeve van de bemiddeling van Kandidaten voor de eigen organisatie van Opdrachtgever, inclusief aan haar gelieerde bedrijven.
11.3 Voor iedere overtreding van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan Dignitas een niet voor matiging vatbare boete van € 45.000, een en ander onverminderd het recht van Dignitas op volledige schadevergoeding indien de werkelijke schade hoger is dan eerdergenoemd bedrag. 4. De bepalingen van dit artikel blijven onverminderd van kracht indien de overeenkomst is ontbonden.

12. Vertrouwelijkheid en privacy
12.1 Alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan redelijkerwijs mag worden begrepen dat deze van vertrouwelijke aard zijn, dienen geheim te blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
12.2 Als dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal opdrachtgever Dignitas Group schriftelijk informeren over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.
12.3 Opdrachtgever vrijwaart Dignitas Group voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor deze op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.

13. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
13.1 Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst toe, nadat de andere partij, op basis van een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn is gesteld, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen zijn wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
13.2 Bedragen die Dignitas Group vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met al goedgekeurde werkzaamheden , blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
13.3 Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen, als de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, als ten aanzien van de andere partij op eigen verzoek faillissement wordt aangevraagd, of op verzoek van een derden verleend, als de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd. Op basis van een beëindiging als bedoeld in dit artikel kan er geen aanspraak op restitutie van al ontvangen gelden, of tot schadevergoeding ontstaan.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Dignitas Group zal niet aansprakelijk zijn voor schade die door de medewerker wordt veroorzaakt aan derden of opdrachtgever, omdat opdrachtgever volgens de wet (risico)aansprakelijk is voor hulppersonen die zijn ingeschakeld. In geval zij wordt aangesproken dient opdrachtgever opdrachtnemer te vrijwaren.
14.2 De totale aansprakelijkheid van Dignitas Group wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), of tot maximaal het verzekerde bedrag.
14.3 De aansprakelijkheid van Dignitas Group voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst (etc) is uitgesloten.

15. Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van een verplichting, als hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van Dignitas Group wordt onder meer verstaan: storing van internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en algemene vervoersproblemen.

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Nederlands recht is van toepassing. Voor zover nodig wordt toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 uitgesloten.
16.2 De normale bevoegdheidsregels zijn van toepassing.

17. Moderne slavernij
Dignitas zet zich in voor een eerlijke, oprechte en open bedrijfsvoering. Wij zetten ons in voor nultolerantie ten aanzien van elke vorm van slavernij, mensenhandel of kinderarbeid en houden ons binnen ons bedrijf aan de volgende principes:

  • De beginselen van het “Global Compact” van de Verenigde Naties, de VN-Verklaring van de rechten van de mens en de “Verklaring inzake de fundamentele beginselen en rechten op het werk” van de Internationale Arbeidsorganisatie van 1998 in overeenstemming met de nationale regels en wetgeving naleven;
  • Geen gebruik maken van arbeid door kinderen jonger dan 15 jaar, ook niet als de nationale wet- of regelgeving de tewerkstelling van of het werken door personen jonger dan 15 jaar toestaat, waarbij wordt erkend dat de tewerkstelling van jonge kinderen hen kan verhinderen om onderwijs of een opleiding te volgen en schadelijk kan zijn voor hun gezondheid of ontwikkeling;
  • Nooit gebruik maken van dwangarbeid of verplichte arbeid;
  • Voldoen aan de geldende nationale wet- en regelgeving met betrekking tot werktijden, minimumlonen en uitkeringen.

Wij streven er ook naar dat onze leveranciers, klanten en tussenpartijen een soortgelijke aanpak hebben of hanteren. Al onze leveranciers, klanten en leveranciers zijn verplicht om onze gedragscode te onderschrijven en na te leven, waarin bovenstaande principes zijn opgenomen. Alle contracten die met leveranciers, klanten en tussenpartijen worden gesloten, zullen ook bepalingen bevatten die partijen verplichten om alle wetten inzake dwangarbeid na te leven en ervoor te zorgen dat noch in hun bedrijf, noch in hun toeleveringsketens mensenhandel, slavernij of dwangarbeid plaatsvindt die in strijd is met dergelijke wetten. Dignitas heeft het recht om dergelijke contracten te beëindigen indien deze verplichting niet wordt nagekomen.