ALGEMENE VOORWAARDEN
DIGNITAS GROUP
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten die Dignitas Group als opdrachtnemer
aangaat.
1.2 De voorwaarden zijn gebaseerd op de ‘Nederland ICT
voorwaarden’, maar ingekort, evenwichtiger en op de
specifieke situatie van detachering toegespitst.
1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden
van opdrachtgever wordt van de hand gewezen.
2. Terbeschikkingstelling (detachering)
2.1 Dignitas Group zal de in de deel- of inzetovereenkomst
genoemde medewerker aan opdrachtgever ter
beschikking stellen, om onder leiding en toezicht van
opdrachtgever werkzaamheden te verrichten. De
resultaten van deze werkzaamheden zijn voor risico van
opdrachtgever.
2.2 Als niet schriftelijk anders is overeengekomen, zal de
medewerker veertig uur per week tijdens de
gebruikelijke werkdagen ter beschikking worden
gesteld.
2.3 Opdrachtgever kan de ter beschikking gestelde
medewerker slechts inzetten voor andere dan de
overeengekomen werkzaamheden als Dignitas Group
daarmee schriftelijk instemt.
3. Medewerker
3.1 Voldoet een medewerker niet (aan de met
opdrachtgever overeengekomen vereisten), dan dient
opdrachtgever dit schriftelijk aan Dignitas Group te
melden binnen één maand na aanvang van de
werkzaamheden. Daarna is het uitgangspunt dat de
medewerker (wel) voldoet.
3.2 Dignitas Group dient en mag een andere medewerker
ter beschikking te stellen als opdrachtgever tijdig
schriftelijk meldt dat de medewerker niet voldoet, dan
wel ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding
van de ter beschikking gestelde medewerker.
3.3 Dignitas Group staat er niet voor in dat vervanging
steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet snel
genoeg mogelijk is, vervallen de wederzijdse
aanspraken op verdere nakoming van de
(deel)overeenkomst wat betreft de specifieke
medewerker. Betalingsverplichtingen ten aanzien van al
verrichte werkzaamheden blijven in stand.
4. Doorlening
Het is opdrachtgever slechts toegestaan de ter
beschikking gestelde medewerker aan een derde door
te lenen om onder leiding en toezicht van die derde
werkzaam te zijn, indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is
overeengekomen.
5. Arbeidsduur, werktijden en
arbeidsomstandigheden
5.1 De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de
terbeschikkinggestelde medewerker zijn gelijk aan de
bij opdrachtgever gebruikelijke tijden en duur.
Opdrachtgever staat er voor in dat de werk- en
rusttijden en de arbeidsduur voldoen aan de relevante
wet- en regelgeving.
5.2 Opdrachtgever staat bij Dignitas Group en de ter
beschikking gestelde medewerker in voor de nakoming
van wet- en regelgeving op het gebied van de veiligheid
van de werkplek en de arbeidsomstandigheden.
Opdrachtgever vrijwaart Dignitas Group tegen
eventuele aanspraken (zoals ook van 7:658 BW),
wegens de niet nakoming van deze verplichtingen.
6. Tarief en betaling
6.1 Prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW).
6.2 Met betrekking tot de door opdrachtgever verschuldigde
bedragen leveren – voor zover van toepassing, voor
akkoord getekende urenbriefjes – en vervolgens de
gegevens uit de administratie van Dignitas Group
bewijs op, met de mogelijkheid voor opdrachtgever tot
het leveren van tegenbewijs.
6.3 Partijen staan er voor in dat de beschikking gestelde
medewerker ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden
heeft als die gelden voor werknemers werkzaam in
gelijkwaardige functies in dienst van opdrachtgever. Als
op basis daarvan het loon zou moeten worden
verhoogd, dan zal het tarief met ingang van het tijdstip
van die verhoging met het volledige bedrag daarvan
worden vermeerderd en door de opdrachtgever
verschuldigd zijn.
6.4 Andere redelijke cq. gebruikelijke loonsverhogingen
kunnen aan opdrachtgever worden doorbelast, nadat
een terbeschikkingstelling meer dan een half jaar
(voort)duurt.
6.5 Verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever
betaald volgens de overeengekomen (en op de factuur
vermelde) betalingscondities. Opschorting en/of
verrekening is niet toegestaan.
6.6 Indien opdrachtgever verschuldigde bedragen niet of
niet tijdig betaalt, is over het openstaande bedrag de
wettelijke rente voor handelsovereenkomsten
verschuldigd, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling
nodig is.
6.7 Indien opdrachtgever na tweede aanmaning niet
betaalt, kan Dignitas Group de vordering uit handen
geven, waarna opdrachtgever tot vergoeding van
buitengerechtelijke kosten van 10% van de hoofdsom
gehouden is.
7. Overwerkvergoeding en reistijd
7.1 Als de ter beschikking gestelde medewerker op verzoek
van opdrachtgever werkt buiten de gebruikelijke
werktijden, is opdrachtgever het bij opdrachtgever
gebruikelijke overwerktarief verschuldigd, onder
toepassing van de afgesproken marge.
7.2 Kosten en reistijd zullen aan opdrachtgever in rekening
worden gebracht overeenkomstig de bij Dignitas Group
gebruikelijke regels en maatstaven.
8. Aangaan van rechtstreekse arbeidsverhouding
8.1 Als opdrachtgever met een terbeschikking gestelde
medewerker rechtstreeks (of via een derde) een
arbeidsverhouding wenst aan te gaan, zal dat
schriftelijk moeten worden gemeld aan Dignitas Group.
8.2 Indien deze arbeidsverhouding wordt aangegaan binnen
een lopende opdracht, of binnen één jaar na afloop
daarvan, zal opdrachtgever aan Dignitas Group, ten
behoeve van de dekking van overhead, werving- en
selectie en opleidingskosten, (aanvullend) een
vergoeding van 25-75% van het laatstelijk geldende
jaarsalaris van de medewerker verschuldigd zijn, als
volgt:
– binnen de looptijd en 3 maanden daarna: 75%;
– 3 tot 6 maanden erna: 50%;
– 6 tot 12 maanden erna : 25%;
Deze vergoeding wordt geacht redelijk te zijn en is
ineens en onmiddellijk opeisbaar.
8.3 De op basis van een lopende opdracht overeengekomen
bedragen blijven dan ook verschuldigd.
9. Inlenersaansprakelijkheid
Dignitas Group zal zorgen voor de tijdige en volledige
afdracht van de voor de ter beschikking gestelde
medewerker te betalen loonbelasting, premies voor
sociale verzekeringen en/of omzetbelasting.
10. Duur
10.1 Elke (deel)overeenkomst cq. terbeschikkingstelling
wordt aangegaan voor de overeengekomen duur en
anders geldt een duur van één jaar.
10.2 De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de
duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode
verlengd, tenzij schriftelijk vóór het einde van deze
periode niet wordt verlengd .
11. Vertrouwelijkheid en privacy
11.1 Alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan
redelijkerwijs mag worden begrepen dat deze van
vertrouwelijke aard zijn, dienen geheim te blijven. De
partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze
slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze
verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als
vertrouwelijk beschouwd als deze door één van de
partijen als zodanig zijn aangeduid.
11.2 Als dit voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijk is, zal opdrachtgever Dignitas Group
schriftelijk informeren over de wijze waarop uitvoering
wordt gegeven aan de verplichtingen op grond van de
wetgeving op het gebied van bescherming van
persoonsgegevens.
11.3 Opdrachtgever vrijwaart Dignitas Group voor
aanspraken van personen van wie persoonsgegevens
zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van
een persoonsregistratie die door opdrachtgever wordt
gehouden of waarvoor deze op grond van de wet
anderszins verantwoordelijk is.
12. Ontbinding en opzegging van de overeenkomst
12.1 Aan elk van partijen komt de bevoegdheid tot
ontbinding van de overeenkomst op grond van een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst toe, nadat de andere partij, op basis van
een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke
termijn is gesteld, toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de
overeenkomst. Betalingsverplichtingen zijn wezenlijke
verplichtingen uit de overeenkomst.
12.2 Bedragen die Dignitas Group vóór de ontbinding heeft
gefactureerd in verband met al goedgekeurde
werkzaamheden , blijven verschuldigd en worden op
het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.3 Ieder van partijen kan de overeenkomst zonder
ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk schriftelijk opzeggen, als de wederpartij – al
dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt
verleend, als ten aanzien van de andere partij op eigen
verzoek faillissement wordt aangevraagd, of op verzoek
van een derden verleend, als de onderneming van de
andere partij wordt geliquideerd of beëindigd. Op basis
van een beëindiging als bedoeld in dit artikel kan er
geen aanspraak op restitutie van al ontvangen gelden,
of tot schadevergoeding ontstaan.
13. Aansprakelijkheid
13.1 Dignitas Group zal niet aansprakelijk zijn voor schade
die door de medewerker wordt veroorzaakt aan derden
of opdrachtgever, omdat opdrachtgever volgens de wet
(risico)aansprakelijk is voor hulppersonen die zijn
ingeschakeld. In geval zij wordt aangesproken dient
opdrachtgever opdrachtnemer te vrijwaren.
13.2 De totale aansprakelijkheid van Dignitas Group wegens
een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe
schade tot maximaal het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), of tot
maximaal het verzekerde bedrag.
13.3 De aansprakelijkheid van Dignitas Group voor indirecte
schade, zoals gevolgschade, gederfde winst (etc) is
uitgesloten.
14. Overmacht
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van
een verplichting, als hij daartoe verhinderd is als gevolg
van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van
Dignitas Group wordt onder meer verstaan: storing van
internet, datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten
en algemene vervoersproblemen.
15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Nederlands recht is van toepassing. Voor zover nodig
wordt toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
1980 uitgesloten.
15.2 De normale bevoegdheidsregels zijn van toepassing.