Privacy Statement

In dit privacy statement staat beschreven hoe Dignitas Group BV (hierna: “Dignitas”) omgaat met uw persoonsgegevens. Door Dignitas worden persoonsgegevens verwerkt. Dignitas vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. Dignitas is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Verwerking van je gegevens

Door uzelf in te schrijven via de website van Dignitas (o.a. werkenbijdignitas.nl) laat u bepaalde persoonsgegevens bij Dignitas achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Het doel van deze persoonsgegevensverwerking is om u te kunnen benaderen voor een arbeidsrelatie en/of hierin te bemiddelen. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming als u uw gegevens achterlaat. Als u zich inschrijft via de website, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 1 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

Bewaartermijn

Indien u solliciteert op een van onze vacatures, of een profiel op onze website aanmaakt vragen wij u of wij uw gegevens mogen bewaren voor een termijn van 12 maanden. Binnen het termijn van 12 maanden zullen wij tussentijds contact met u opnemen. Op deze wijze kunnen wij uw (CV) gegevens up-to-date houden en mogelijk zullen wij u opnieuw om toestemming vragen om uw gegevens nog eens 12 maanden te mogen bewaren. Indien wij geen contact met u kunnen krijgen, en de toestemming voor het bewaren van uw gegevens niet verlengd kan worden, worden uw persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere en voor zover van toepassing – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Telefoonnummer
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • E-mail
  • Curriculum Vitae – informatie over opleiding, stages, certificeringen en werkervaring.

Indien u in dienst komt bij Dignitas Group:

  • Kopie ID
  • Nationaliteit
  • Gegevens noodzakelijk voor personeel, salaris en verzuimregistratie.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Dignitas verwerkt deze gegevens niet. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden door Dignitas verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of Dignitas hiertoe verplicht wordt door de wet.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Dignitas draagt zorg voor passende en moderne organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Inzage en correctie

Alle gegevens die u aan ons verstrekt en die wij van u verwerken kunt u ten alle tijden inzien en corrigeren.

Data portabiliteit

Indien u dit wenst kunt u Dignitas verzoeken alle opgeslagen gegevens aan u aan te leveren (in een verwerkbaar formaat) zodat u deze gegevens kunt onderbrengen bij een andere organisatie. U kunt ons ook verzoeken de gegevens rechtstreeks aan een andere partij te verstekken.

Vergetelheid & intrekken van toestemming

U kunt ons verzoeken u te ‘vergeten’ en u kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken. Dit betekent dat wij al u persoonsgegevens zullen wissen, mits wij volgens andere wetgeving een wettelijk bewaarverplichting hebben.

Vragen

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via info@dignitas.nl